24 czerwca, 2024

Portal Dom i Ogród – ECOFLOOR.PL

Informacje na temat remontu, budowy, aranżacji wnętrz.

dokumentacja chemiczna

Dokumentacja chemiczna: wszystko, co musisz wiedzieć, z rozporządzenia

Wymagania dotyczące oznakowania pojemników na chemikalia pochodzą z norm Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniach i bezpieczeństwa. Wszystkie niebezpieczne chemikalia muszą być odpowiednio oznakowane.

Z czego składa się dokumentacja chemiczna?

Jeśli chemikalia nie są wyłączone lub objęte innymi przepisami, muszą mieć odpowiednią dokumentację chemiczną i etykiety. Przepis definiuje niebezpieczną substancję chemiczną jako wszystko, co stanowi zagrożenie fizyczne lub zdrowotne. Zagrożenia fizyczne obejmują łatwopalne i palne ciecze, sprężone gazy, materiały wybuchowe, nadtlenki organiczne, utleniacze, substancje piroforyczne i reagenty wodne. Zagrożenia dla zdrowia są nieco trudniejsze do ustalenia, jednak OSHA wskazuje, że obejmują one:

  • czynniki rakotwórcze;
  • toksyny;
  • uczulacze;
  • neurotoksyny;
  • środki działające na układ krwiotwórczy;
  • środki uszkadzające płuca, skórę, oczy lub błony śluzowe.

Fiolki i inne małe pojemniki mogą być trudne do etykietowania ze względu na ich rozmiar. W tym przypadku zaleca się umieszczenie tych elementów w stojakach na probówki, pudełkach lub innych pojemnikach. Etykiety na zakupionych chemikaliach i dokumentacja chemiczna musi zawierać:

  • Nazwa substancji chemicznej
  • Nazwa, adres i numer telefonu alarmowego do firmy odpowiedzialnej za produkt
  • Odpowiednie ostrzeżenie o zagrożeniu

Ostrzeżenie może być jednym słowem – „niebezpieczeństwo”, „ostrzeżenie” i „uwaga” – lub może określać podstawowe zagrożenie, zarówno fizyczne, jak i zdrowotne. Większość etykiet zawiera dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, pomagające chronić się podczas pracy z substancjami. Obejmuje to środki ochronne, które należy stosować podczas obchodzenia się z materiałem, odzież, którą należy nosić, instrukcje pierwszej pomocy, informacje dotyczące przechowywania oraz procedury, których należy przestrzegać w przypadku pożaru, wycieku lub rozlania.

Dokumentacja chemiczna: Jakie elementy powinna zawierać?

OSHA opracowała nowy system etykietowania, który poprawi jakość i spójność klasyfikacji i oznakowania wszystkich chemikaliów, zapewniając pracownikom lepsze informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z niebezpiecznymi chemikaliami i ich stosowania.

Nowe etykiety informujące o zagrożeniach składają się z sześciu elementów, które pomagają przekazywać informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

Nowe etykiety będą składać się z sześciu elementów, z których pięć jest wymaganych na wszystkich etykietach dotyczących substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych. Etykiety są ograniczone projektowo, dlatego do wszystkich niebezpiecznych materiałów należy dołączyć kartę charakterystyki (SDS).

Etykiety będą również zawierać symbole graficzne, zwane piktogramami, które będą przekazywać określone informacje o zagrożeniach związanych z substancją chemiczną. Istnieją określone wymagania dotyczące sposobu projektowania piktogramów i są zgodne z określonymi wymaganiami, które są stosowane na całym świecie. Etykieta winna zawierać nazwę, adres i numer telefonu producenta chemikaliów, importera lub innej odpowiedzialnej strony.

Niebezpieczna substancja chemiczna jest identyfikowana między innymi za pomocą nazwy chemicznej, numeru kodu lub numeru partii. Producent, importer lub dystrybutor może jednak zdecydować o odpowiednim identyfikatorze produktu; dokumentacja musi być spójna zarówno na etykiecie, jak i w karcie charakterystyki.

Wskaż względny poziom zagrożenia i ostrzeż swoich pracowników o potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z obsługą chemikaliów. Wszystkie etykiety muszą zawierać wyjaśnienia dotyczące charakteru zagrożenia, a także stopień zagrożenia. Wszystkie mające zastosowanie zwroty określające zagrożenie muszą znajdować się na etykiecie. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia można łączyć, aby ułatwić czytanie. Zwroty są specyficzne dla kategorii klasyfikacyjnych, więc użytkownicy chemikaliów powinni zawsze podawać to samo stwierdzenie dla tego samego zagrożenia, bez względu na substancję chemiczną lub jej wytwórcę. Oprócz tego etykieta musi zawierać Zwroty wskazujące środki ostrożności.

Kto pomoże w stworzeniu dokumentacji chemicznej?

Samodzielne opracowanie kart charakterystyki oraz etykiet może być problematyczne zwłaszcza dla firm importujących dane produkty. W przygotowaniu kart produktów pomagają wyspecjalizowane do tego firmy takiej jak Consultchem. Zerknij na https://consultchem.pl/.

Dodatkowo jakakolwiek pomyłka oznacza tu odpowiedzialność karną, a wypadek z udziałem pracowników i substancji, której jesteśmy producentem lub importerem, może oznaczać poważne kłopoty dla nas i firmy. Dlatego w razie jakichkolwiek problemów, warto zwrócić się do specjalistycznej firmy, której zlecimy opracowanie etykiety.